نکته ها:

       رازمتکلم مع الغیربودن(ذکرصیغه جمع):

 گویا،علت پرستش واستعانت به صیغه متکلم مع الغیر همین دوری ازمنم زدن واستکباربوده باشدومی خواهد به همین نکته اشاره کند که:گفتیم مقام عبودیت باخوددیدن منافات دارد،لذابنده خدا عبادت خودوهمه بندگان دیگررادرنظرگرفته می گوید:«ماتورامی پرستیم»،چون به همین مقدارهم درذم نفس ودورافکندن تعینات وتشخصات اثرداردچون دروقتی که من خود راتنهاببینم به انانیت وخودبینی واستکبارنزدیکترم به خلاف این که خودم رامخلوط باسایربندگان و آمیخته باسوادمردم بدانم که اثرتعینی وتشخص راازبین برده ام.

امّااگرخواهیم که به بیان ساده تر بیان کنیم این است که:

گفته شده آنچه در«نعبد»و«نستعین»مستتراست،جهت قاری سوره وهمراهان اووحاضرین درنمازجماعت صحیح می باشد،یا این که اووسایر موحّدین وخداشناسان عبارت این فرددرلابلای عبادتهای آنان درج شده است وحاجت اوباحوائج دیگرحاجتمندان مخلوط شده می باشد شاید عبادت او ..........

                              ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه نهم بهمن 1389 توسط منتظر14

پروردگارا تنها تورا می پرستیم وتنها ازتویاری می جوئیم

انسان درپیشگاه خدا

این جا،سرآغازی است برای نیازهای بنده وتقاضاهای اوازخدا،لحن سخن درسوره حمد،از این جا عوض می شود،آیات قبل حمد وثنای پروردگار واظهار ایمان به ذات پاک او واعتراف به روز قیامت بودامّا این جا گوئی «بنده» با این پایه محکم عقیدتی ومعرفت وشناخت پروردگار،خود را در حضور او، دربرابر ذات پاکش می بیند،  اورا مخاطب ساخته نخست ازعبودیت خویش دربرابراوسپس از امدادهاوکمکهای او سخن می گوید ،عرض می کند:«تنها تورا می پرستیم وتنها ازتو یاری می جوئیم»(إیّاک نَعبُدُوإیّاک نَستَعینُ)به تعبیر دیگر هنگامی که مفاهیم آیات گذشته درجان انسان جای گیرد واعماق وجودش به نور الله ، پرورش دهنده جهانیان روشن می شود ورحمت عام وخاص اوومالکیتش درروز جزا را درک می کند،به صورت یک فرد کامل از نظر عقیده درمی آید،این عقیده عمیق توحیدی ،نخستین ثمره اش از یک سو بنده خالص خدا بودن واز بندگی بتها وجباران وشهوات درآمدن واز سوی دیگردست استمرار به ذات پاک اودراز کردن است.

 درتفسیر آیه (إیّاک نَعبُدُوإیّاک نَستَعینُ)آمده است که:........

                ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه سوم بهمن 1389 توسط منتظر14

اسلایدر

دانلود فیلم